Achtergrondinformatie over het project

Waarom dit project?

Om u als melkveehouder te ondersteunen in het uitvoeren van maatregelen ter voorkoming van erfafspoeling, zodat u straks voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving van Wetterskip Fryslan.

Ik heb mij aangemeld als deelnemer (al enige tijd geleden) maar ik hoor niks, hoe kan dat?

Als u als deelnemer bent aangemeld krijgt u vanzelf een uitnodiging voor een startbijeenkomst, we proberen deze zoveel mogelijk per regio/gebied te organiseren. Zodra er bij u in de buurt een bijeenkomst gehouden wordt krijgt u een uitnodiging. Per keer is er plek voor 15 a 20 deelnemers. Dus het kan zijn dat u bij een volgende bijeenkomst wordt uitgenodigd. Dit kan een aantal maanden duren maar ook een aantal jaren. 

Als u de digitale nieuwsbrief voor deelnemers van ons ontvangt, weet u dat u bij ons in beeld bent. 

Hoe gaat SESW om met de AVG?

SESW houdt zich aan de regels van de AVG.

Wat levert dit project op voor de melkveehouderij en de melkveehouders ?

U bent als melkveehouder onderdeel van de omgeving. U gebruikt water, dus schoon water is ook in uw belang. Niet alleen voor u als melkveehouder maar ook als consument en als bewoner van het landelijk gebied. Daarnaast is het werken aan schoner water een goede actie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, want u gaat op een verantwoorde manier met grondstoffen om en helpt de kringloop van nutriënten te sluiten. Ook houdt de sector op deze manier de regie in handen.  Door erfafspoeling te verminderen en te voorkomen, voorkomen we dat het waterschap met een heffing komt. En bovendien voldoet u na deelname aan het project aan de wet- en regelgeving mbt erfafspoeling.

Deelname

Ik ben geen lid van LTO Noord, NMV of AJF, kan ik wel meedoen?

Ja, dat kan. Het project richt zich op alle melkveehouders in Fryslân. Ook niet-leden van de drie bovengenoemde organisaties kunnen deelnemen.

Ik ben bezig/of ik wil bezig met renovatie/verbouw van mijn erf, wat nu?

U heeft voorrang ten opzichte van deelnemers zonder renovatie of nieuwbouw plannen. U wordt bij de eerstvolgende startbijeenkomst ingepland en daarna vindt het bedrijfsbezoek plaats. 

Ik heb me aangemeld, maar ik ontvang geen nieuwsbrieven. Ben ik wel in beeld?

Alle deelnemers ontvangen per e-mail regelmatig een nieuwsbrief (ongeveer 4-maandelijks).  Dus als u een nieuwsbrief ontvangt, bent u bij ons als deelnemer geregistreerd en ontvangt u vanzelf een uitnodiging als u bent ingedeeld voor de startbijeenkomst (en het daaropvolgend bedrijfsbezoek).

Het kan zijn dat u aangemeld bent, maar dat uw nieuwsbrief in de spam terecht komt. Het verzoek is om ook uw spambox te controleren.

Bij een klein aantal deelnemers blijkt dat zij bij het aanmaken van een account een ongeldig e-mailadres hebben ingevuld. Deze mensen hebben dus ook geen bevestiging gehad of een mail over de vervolgstappen. Immers, er zijn verder geen gegevens bij ons bekend. In dat geval bent u dus niet bij ons in beeld.

Mocht u geen nieuwsbrieven van ons  krijgen, maar wel in de veronderstelling zijn dat u deelnemer bent, neemt u dan s.v.p. contact op met ons (088 888 66 55 of via e-mail: info@schoonerfschoonwater.frl).

Kunnen andere sectoren meedoen aan het project?

Er bellen regelmatig veehouders op uit andere sectoren met de vraag: waarom kunnen wij niet meedoen aan dit project? Op dit moment is Schoon Erf, Schoon Water alleen gericht op de melkveehouderij. Volgend jaar bekijken we in overleg met alle betrokken partijen de mogelijkheid of ook andere sectoren kunnen aansluiten.

Wat levert deelname mij als melkveehouder op?

U krijgt een unieke kans om te voldoen aan de wet- en regelgeving rond erfafspoeling en klaar te zijn voor de toekomst.

Ik heb mijn mestopslag niet op orde. Kan ik dan toch meedoen?

U dient er voor te zorgen dat de opslag van vaste mest op orde is. Er mag wettelijk gezien geen sprake zijn van rechtstreekse afvoer van mest op het oppervlaktewater. Als dit op uw bedrijf nog het geval is, dient u dat eerst op orde te brengen. Pas dan kunt u deelnemen aan dit project.

Als ik deelneem aan het project en uit het bedrijfsbezoek komen maatregelen die ik niet wil of kan treffen, wat dan?

Dit kan praktisch gezien nauwelijks voorkomen omdat de maatregelen samen met u en dus in overleg met u worden afgesproken. Uiteindelijk kiest u zelf wat er op uw erf gebeurt. 

Als de afspraken eenmaal gemaakt zijn, dan is het wel zaak dat u zich er aan houdt en ze ook daadwerkelijk uitvoert. Als u dat niet doet, heeft u geen recht op de stimuleringsbijdrage van 1000 euro.

Wie neemt contact met mij op na aanmelden?

Iemand van het projectteam zoekt contact met u. Dat kan telefonisch of per e-mail.

Ik doe niet mee, nu niet en nooit, wat heeft dit voor gevolgen?

U kunt in dit geval geen aanspraken maken op de voordelen die deelname u biedt, zoals gratis advies, € 1000 euro stimuleringsbijdrage en geen reguliere handhaving. Als u niet meedoet, krijgt u wel handhavingsbezoeken en heeft u kans op een boete als u niet aan de wet- en regelgeving voldoet. Doet u wel mee, dan krijgt u tot en met 31-12-2020 geen handhavingsbezoek (inzake erfafspoeling) en uw erf voldoet aan de laatste wet- en regelgeving!

Ik ben deelnemer en heb meerdere bedrijfslocaties die ik wil aanmelden, hoe doe ik dat?

Als u al deelnemer bent, kunt u  zich voor meerdere locaties aanmelden. Voorwaarde is wel dat u zich voor deze locaties apart aanmeldt met ieder een eigen e-mailadres.

Krijg ik, als ik heb deelgenomen aan het project, een certificaat?

Nee, dat krijgt u niet.

Erfscan

Waarom moet ik de erfscan uitvoeren?

Het invullen van de erfscan is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Omdat u inzicht krijgt in de situatie op uw erf rond erfafspoeling.

Krijgt Wetterskip Fryslân de resultaten van de erfscan ook te zien?

De individuele resultaten van de scan komen niet bij Wetterskip Fryslân terecht. 

Werkwijze na de definitieve aanmelding

Wat is de werkwijze nadat ik mij aangemeld heb?

U krijgt een uitnodiging voor een startbijeenkomst bij u in de buurt. Tijdens deze bijeenkomst wordt de wet- en regelgeving toegelicht en hoort u hoe zich kunt voorbereiden op het bedrijfadvies bezoek. Ook wordt met u de datum voor het bedrijfsadviesbezoek afgesproken. Daarna wordt u geholpen met de stimuleringsaanvraag . Tijdens de startbijeenkomsten en  bedrijfsbezoeken is aangegeven dat iedereen via de e-mail een verzoek krijgt om een terugkoppeling te geven van de stand van zaken van de genomen maatregelen. Dit digitale terugkoppelingsproces verliep echter niet optimaal. Daarom is besloten dat er alleen teruggekoppeld dient te worden als afgesproken maatregelen NIET nagekomen zijn. Dus als u uw maatregelen wél heeft uitgevoerd conform afspraak hoeft u niets  te doen. 

Wie zijn de adviseurs die de bedrijfsadviesbezoeken doen?

Johan Enting (adviseur van Wetterskip Fryslân)
Marit Houtsma (adviseur van Wetterskip Fryslân)
Janke Kloosterman (landbouwadviseur)
Angelique Kok-Kuijper (landbouwadviseur)

Wanneer vinden de bedrijfsbezoeken plaats?

Het is een meerjarig project. Iedere deelnemer krijgt vanzelf een uitnodiging voor een startbijeenkomst. Dit kan een aantal maanden maar ook een aantal jaren duren. Omdat er een maximale groepsgrootte is, kan het zijn dat er in de buurt wél een bijeenkomst wordt georganiseerd, maar u hiervoor niet wordt uitgenodigd. U wordt dan bij een volgende bijeenkomst uitgenodigd. 

Wat gebeurt er tijdens de bedrijfsbezoeken?

De adviseurs nemen een luchtfoto van uw bedrijf mee. Hierop wordt ingetekend hoe de nutrientenafstroming op uw bedrijf plaatsvindt. Vervolgens gaan de adviseurs samen met u over het erf om maatwerkoplossingen te bedenken. U bepaalt zelf welke maatregelen u wilt nemen. De adviseurs helpen u om die maatregelen aan de wet- en regelgeving te laten voldoen. De maatregelen worden op een Ipad genoteerd. U en de adviseur ondertekenen de gezamenlijk gemaakte afspraken.

Hoe lang duurt een bedrijfsbezoek?

Ongeveer 1,5 uur.

Wat gebeurt er na het bedrijfsbezoek?

U ontvangt een herinneringsmail over het nakomen van de gemaakte afspraken. Heeft u de maatregelen nog niet uitgevoerd, dan krijgt u na een poosje weer een herinneringsmail. De subsidie ontvangt u overigens al vrij snel, meestal al binnen 6 weken na het bezoek. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Met de definitieve aanmelding als deelnemer gaat u akkoord met de (spel)regels van het project. Dat betekent dat de afgesproken maatregelen en de  gegevens die we tijdens de looptijd van het project van u ontvangen alleen voor dit project gebruikt worden. Ze worden gedeeld met Wetterskip Fryslân. Dit omdat de met u gemaakte afspraken voor Wetterskip Fryslân de basis voor de handhaving zijn.

Hoe lang duurt het, nadat ik mij aangemeld heb, voordat er een startbijeenkomst plaatsvindt?

Het is lastig te zeggen hoeveel tijd er tussen uw aanmelding als deelnemer en de uitnodiging voor de startbijeenkomst zit. Dit kan een aantal maanden duren maar ook langer. Het is namelijk een meerjarig project. Deelnemers met nieuwbouw of renovatieplannen hebben voorrang. We houden u in ieder geval via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het project.

Overige vragen

Als ik mijn handtekening zet onder de afspraken, waar teken ik dan voor?

U tekent voor een akkoord over de gezamenlijk gemaakte afspraken en de uitvoering van deze afspraken. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij uzelf. 

Wie wordt er op de hoogte gesteld van de afspraken?

Wetterskip Fryslân wordt op de hoogte gehouden van de resultaten. Resultaten blijven alleen binnen het project en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Op welke termijn moet ik de maatregelen nemen?

Over de termijn van uitvoering worden met u tijdens het bedrijfsadviesbezoek afspraken gemaakt

Wat als ik niet meedoe?

Als u niet meedoet, valt u  onder de reguliere erfafspoelingcontroles van Wetterskip Fryslân

Ik maak gebruik van groene zuivering, is dat voldoende?

De groene zuivering wordt gezien  als een bovenwettelijke maatregel. Dit betekent dat de groene zuivering niet als vervanger kan dienen voor de maatregelen tegen erfafspoeling die voortkomen uit het bedrijfsbezoek. De groene zuivering mag wel toegepast worden als extra maatregel nadat de maatregelen op het erf zijn uitgevoerd. Voor het toepassen van een groene zuivering in een bestaande sloot is een vergunning nodig. Voor de aanleg van een groene zuivering op eigen terrein is geen vergunning nodig.

Bij mijn aanmelding als deelnemer heb ik aangegeven geen renovatie/verbouwplannen te hebben. Inmiddels heb ik die wel. Kan ik dit nog aangeven?

Ja, dat kunt u aan ons doorgeven (telefonisch of door een e-mail te sturen). 
Wij proberen u bij de eerstvolgende startbijeenkomst in te plannen en daarna wordt er een bedrijfsbezoek ingepland.

Wat is het handhavingsbeleid voor niet deelnemers?

Niet deelnemers vallen in het reguliere handhavingsbeleid van WF.

Wat gebeurt er met de controles van de Gemeente/FUMO bij de deelnemers?

Gemeenten krijgen de NAW gegevens van deelnemers door. Verder geen enkele informatie over het bedrijf/ het bedrijfsbezoek. Bij controlebezoeken aan deelnemers kan de Gemeente overwegen om het onderdeel ''erfafspoeling'' achterwege laten. Deze beslissing is aan de gemeenten zelf. De Gemeente kan optreden en een maatregel opleggen die ook al is meegenomen in SESW. In voorkomende gevallen zal de toezichthouder van de gemeente/FUMO contact opnemen met Wetterskip Fryslan.

Hoe zit het met de de-minimisverklaring?

Agrariers die de afgelopen 3 jaar (dit is inclusief het lopende jaar) meer dan € 15.000 aan subsidies of vergoedingen hebben ontvangen van de overheid komen niet in aanmerking voor de stimuleringsbijdrage van € 1000. Voorbeelden van (subsidie)regelingen die hieronder vallen zijn onder meer: 'Asbest eraf, zonnepanelen erop', vergoeding voor ganzenfoerageergebieden. Op de beschikkingen die u bij deze regelingen heeft ontvangen staat altijd vermeld of de regeling onder de de-minimis valt. Neem bij twijfel contact op met uw boekhouder of - als u vragen heeft over de verklaring - met SESW.

De verklaring is verplicht in verband met de wet- en regelgeving rond staatssteun.

Controle na uitvoeren maatregelen?

Alle deelnemers tekenen ervoor dat ze de - met de adviseurs - afgesproken maatregelen gaan uitvoeren op het erf. Er wordt steeksproefsgewijs gekeken of de afgesproken maatregelen ook uitgevoerd zijn. 

Tijdens de startbijeenkomsten en  bedrijfsbezoeken is aangegeven dat iedereen via de e-mail een verzoek krijgt om een terugkoppeling te geven van de stand van zaken van de genomen maatregelen. Dit digitale terugkoppelingsproces verliep echter niet optimaal. Daarom is besloten dat er alleen teruggekoppeld dient te worden als afgesproken maatregelen NIET nagekomen zijn. Dus als u uw maatregelen wél heeft uitgevoerd conform afspraak hoeft u niets  te doen. 


NB Staat uw vraag er nog niet bij? Stel hem dan via de e-mail: info@schoonerfschoonwater.frl. Dit document wordt tijdens het project steeds aangevuld en bijgewerkt.